සිපෙට්කෝ අලෙවි

1961 පාර්ලිමේන්තු පනත මඟින් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ස්ථාපිත කිරීමත් සමඟ, 1962 අප්‍රේල් 28 දින අලෙවි මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. ලංකාව පුරා පවත්නා අලෙවි නියෝජිතයන් 850 ක් හරහා ඉන්ධන අවශ්‍යතා සියල්ල සැපයීමට සිපෙට්කෝ කටයුතු කරයි.

වර්තමාන නිෂ්පාදන මිල ගණන්

(2015 ජනවාරි 29 මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි)

නිෂ්පාදනය මිල (රුපි.)
ලංකා පෙට්ට්‍රල් 92 ඔක්ටේන් 117.00
ලංකා පෙට්ට්‍රල් 95 ඔක්ටේන් 128.00
ලංකා ඔටෝ ඩීසල් 95.00
ලංකා සුපර් ඩීසල් 4 ස්ටාර් 110.00
ලංකා භූමිතෙල් 49.00
ලංකා කාර්මික භූමිතෙල් 88.00
ලංකා දැවිතෙල් 800 82.20
ලංකා දැවිතෙල් 1500 80.00
ලංකා දැවිතෙල් 3500 80.00

පෙර පරිදි, ප්‍රවාහන ගාස්තුවේ වෙනස දුරස්ථ පළාත් ක්ෂණික මිල සමඟ එකතු වේ.

ඇමතුම් විස්තර

කළමනාකරු (අලෙවි) - (රාජකාරී ආවරණය)
ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව,
අංක. 609, දොස්තර ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත,
කොළඹ 09.
දු.අ. : +94 11 54555247
අභ්‍යන්තර දිගුව : 247
විද්‍යුත් තැපෑල : abeywdlc@gmail.com


 

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (අලෙවි)
ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව,
අංක. 609, දොස්තර ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත,
කොළඹ 09.
දු.අ. : +94 11 5455246
අභ්‍යන්තර දිගුව : 246
විද්‍යුත් තැපෑල : krishantha@ceypetco.gov.lk