• English
  • ‍සිං‍හ‍‍ල
  • தமிழ்

24 மணிநேர சேவை

மேற்கு (தெற்கு )  கொழும்பு – (மேற்கு)

Districts – Colombo, Rathnapura, Kalutara
அமைவிடம் விநியோகத்தர்கள்
பாலங்கொடை ஏச்.எல். டப்லியு..என்ரபிறைசஸ் பிறைவட் லிமிடட்
பாலங்கொடை ஈம்புள்பே ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
கொழும்பு ஹொவலக் ரோட் லாப்கேஸ் ஒட்டோ லங்கா பிறைவட் லிமிடட்
கொழும்பு சிறி ஹெஸ்ன்டி சில்வா மாவத்தை நிரோஸ் கனல் என்ரபிறைசஸ் பிறைவட் லிமிடட்
கொழும்பு வெள்ளவத்தை கொழும்பு தெற்கு ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
அம்பிலிபிட்டிய கௌன்னி கொரல் ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
அம்பிலிபிட்டிய மொறக்கட்டிய திருமதி. ரி ஜி.மாலா மல்க்காந்தி
கொடக்காவெல வெல்றே என்ரபிறைசஸ் பிறைவட் லிமிடட்
காவத்தை பண்ணி பத்து ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
கலுபோவிலா டி.என். கல்கேன
கொகுவில கேஸ் ஒட்டே லங்கா பிறைவட் லிமிட்ட்
கொஸ்வத்தை சிறி ஐயவர்த்தனபுர மாவத்தை கேஸ் ஒட்டே லங்கா பிறைவட் லிமிட்ட்
மாஹரகம ஹெவே என்ரபிறைசஸ்
மொறட்டுவ எம்.எல். பிரேமசந்திரன்
மொறட்டுவ கிவென் ஆர் என்ரபிறைசஸ்
மொறட்டுவ ஏகடுஉயன எம் பிரோமசந்திர சேமசிறி
ஊருகொடவத்தை கேஸ் ஒட்டே லங்கா பிறைவட் லிமிட்ட்
பானந்துறை ஏச்.டி பிரிஸ் அன் கம்பனி
பானந்துறை பின்வத்தை எஸ் கே ராஜபக்ஷ
பெலவத்தை எஸ்.ஏ .சிறிபால
பெல்மடுல பிவி ஜயவர்த்தன
பெல்மடுல கேடியு.என்.சண்.நிரப்பு நிலையம்
பிலியந்தலை பிலியந்தலை போக்குந்தலை கூட்டுறவுச் சங்கம் லிமிடட்
இரத்தனபுரி பிரதான வீதி பி.ஜீ.ஆர்எஸ்.யு விஜயவர்த்தன என் பி ஏ.எம்
திருவானக் கிட்டிய திருமதி எ.எல்.ஜி.கொனகும்புர

மேற்கு (வடக்கு) – கொழும்பு (வடக்கு)

Districts – Gampaha, Kegalle
அமைவிடம் விநியோகத்தர்கள்
தெரனியாகலை ஏச்.ஏ.விமலாவதி
கன்டன நாகொடை நிலுகா என்ரபிறைசஸ்
கட்டுநாயக்கா ஏயபோட் ஏவியேசன் சேவிஸ் எஸ் ஜ லிமிடட்
கித்துலகலை திருமதி டப்லியு. ஆர் லீலா விமலரத்தின
மாவனெல்லை பெலிகம்மான எம்.எஸ். இக்பால்
மாவனெல்லை பெலிகம்மான ஜெயசிறி ஒட்டோ கார் சென்றர்
நீர்கொழும்பு கோப்பர சந்தி இலங்கை    விமானத்துறை நலன்புரி பிரிவு

கட்டுநாயக்கா

நீட்டம்புவ லக்பிரி என்ர பிறைசஸ்
பொலியகொடை எம்.ஐ.எம். சேபிரிக் அன் சண்
பொலியகொடை நீர்கொழும்பு வீதி என்.எஸ்.என். என்ரபிறைசஸ்
வெளிசறை – மத்துமாகல இலங்கை    கப்பல்துறை  நலன்புரி பிரிவு

மத்திய- கண்டி

Districts – Kandy, Matale, Nuwara-Eliya
அமைவிடம் விநியோகத்தர்கள்
நுவரெலியா டி.டி. கஸ்த்து{ரிஆராச்சி
உனபுத்துயாய ட்ப்லியு.எம். பி. வீரக்கேன்
தென்னகும்பர தலாத்துஒயா ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
மாத்தளை நெனிஸ் சில்வா
காலேவள விஜயலங்கா ரேடிங் பிறைவட் லிமடட்
மாத்தளை கபுர்  அன் கம்பனி
பேராதினியா சீ..குறுப்புஆராச்சி
தென்தெனியா ஏ.பீ..விஜயசிங்க
புஸ்சால்லவா கம்பளை ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
குண்டசாலை கே.பீ.பீ. முணசிங்க
கண்டி கண்டி டயர் றுபேரிங் லிமிட்ட்
தம்புல்லை ஒட்டோ சேவிஸ் தம்புல்லை பிறைவட் லிமிடட்
தம்புல்லை ட்ப்லியு. கே. அனுரா குணவர்த்தன
நவலா நவலா ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
மாத்தளை எம்ஏச்எம் பசூல் ஹஜ்
கண்டி டி.பி.குமாரகே

வடக்கு மேற்கு  குருனாகல்

Districts – Kurunegala, Puttlam
அமைவிடம் விநியோகத்தர்கள்
நாரம்மலை சந்தன நிரப்பு நிலையம்
கொபில்காணி கொபிகாணி ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
நிகவரட்டிய நிகவரட்டிய ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
ஆனமடுவ ஜி.எம்.விஜயசிங்க
மதுரங்குளியா எம்.எச் எம் இம்ரியாஸ்
கட்டுனேரியா டப்லியு. டப்லியு.ஏ.கே.ஜே. பெர்னன்டே
மீனிவாங்கொடை கே.எம்.ஜெய்னுல் ஆப்டின்
பண்டவ எம்.எஸ்.இக்பால்
சிலாபம் எம்.அன்தோனி பீரிஸ் அன் சண்ஸ்
பண்ணலை புனித அன்தோனி நிரப்பு சேவிஸ் நிலையம்
மாதம்பே பி..ரசியா
அடிகாம எல்.ஏ.ஐ.எஸ் திசாநாயக்கா
மாரவில நாத்தான்டிய  நாவா ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
பிங்கிரிய நிலங்கா தமயந்தி
இப்பாகமுக கே.ஏஃஎஸ் ஜெயசூரியா
நெரச்சோலை எஸ்.ஏ.நிஜம்
சிலாபம் சிலாபம் ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
மல்சிரிபுர ஜே.கே.புல் மாட்
குளியாப்பிட்டிய குளியாப்பிட்டிய  டிவிசண் ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
பெல்காவெல ரோகன என்ரபிறைசஸ்
புத்தளம் எஸ்ஏச்எம். ஐபர்ஸ்
தலாதகம அனில் ஜயசிங்க
அலுவுவா அலுவுவா ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
மதுரங்குளிய எம்.ஐ.எம். காமில்
வாரியாப்பொல எம்.கே.பீ அனில் ஜயசிங்க
குருனாகல் டம்மிக்க என்ரபிறைசஸ்
வெண்ணப்புவ வெண்ணப்புவ ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
வாரியாப்பொல வாரியாப்பொல ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
ஆர் எச்சிகட்டுவ ஜயசூரிய ஓட்டோ சேவிஸ் பிரைவட் லிமிடட்
குருனாகல் யஸசிறி லங்கா நிரப்பு நிலையம்
புத்தளம் ஏ.எம்.நிஜம்
நவகாட்டிகம நவகாட்டிகம கூட்டுறவுச் சங்கம்  விமிடட்
நிக்கவரட்டிய ஏ.எம்.ஜி..முணசிங்க
பங்கதெனியா டப்லியு .ஏஃஜி பெர்னன்டே
வெகர மல்லிகா சில்வா
கிரிவெல சந்தி ஆசிறி லங்கா
பண்ணலை கடுகம்பெல ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
மதுரங்குளிய ஏஸ் ஏச்.எஸ் .ஹமிட் உசைன்
கிருல்ல கடுகம்பெல ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
அபன்பொல செவண லங்கா நிரப்பு நிலையம்
குருனாகல் குருனாகல் ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
மாரவில ஏ.டி.ஏ. லங்கா பிரன்சிஸ் அப்புகாமி
நிக்கவிரட்டிய எம்.ஆர்.தென்னகோன்
பபுனவெல டப்லியு.கே.நிஸசங்கஆராச்சி
தம்பதெனிய ஆர்.எம்.என். ராணசிங்க
இபலவா திருமதி. கே.ஆர்.. சிரியனி ஜயசூரியா
இபலவா ஹிரியானை ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
பண்ணலை சம்மி ஓட்டோ மாட்
குருனாகல் ஆர்..எம். எம்..ஜே.நவின்னா
குருனாகல் திருமதி. மல்லிகா சில்வா
தம்புல்லை ஆர்..எ தென்னகோன்
வாரியாப்பொல டப்லியு. ஜி.எம்பி ஐயவர்த்தன
சிலாபம் வி. டப்லியு.எம் காமினி அனுரா
அடியாவெல டி.எஸ்..ஏ.கே.எஸ் திசாநாயக்கா
கட்டுநாயாகா டப்லியு. டப்லியு.. ஏ.கே.ஜே. பெர்னன்டே
இரட்டைகுளம் பி. இராசையா
மதுரங்குளிய எஸ்.ஏச்.எம். ஐபர்ஸ்
முதுக்கட்வ கே ஏ.ஐசி.எஸ் பெர்னன்டே

வடக்கு மத்திய அனுராதபுரம்

மாவட்டம்: அனுராதபுரம் .பொலன்னறுவை, திருக்கோணமலை, மன்னார் ,கிளிநொச்சி வவுனியா முல்லைத்தீவு

அமைவிடம் விநியோகத்தர்கள்
அனுராதபுரம் ஏ.டி.எஸ் ஐயவர்த்தன அன் சண்ஸ்
அனுராதபுரம் டப்லியு.எம் டி.கே.உயன்வத்த
அனுராதபுரம் ஆர்.எஸ் பி. பெர்னன்டே
அனுராதபுரம் சிறி லங்கா தரைப்படை
சாவகச்சேரி சாவகச்சேரி ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
செட்டிக்குளம் எம்.கே. லியாக்கத் அலி
எப்பாவெல டி.பி.திசாநாயக்கா
எப்பாவெல எல்.எஸ்.கே.. திசாநாயக்கா
ஹெபறனை டி.சி.கமகே
இங்குரான்கொடை இங்குரான்கொடை ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
இங்குரான்கொடை எஸ்என்.ஜே.விநியோகித்தல்
இரட்டைபெரியகுளம் எம்.கே. லியாக்கத் அலி
கடுறுவெல ஆர்.ஏ. ஞானவதி
கிளிநொச்சி காராச்சி தெற்கு கூட்டுறவுச் சங்கம்  விமிடட்
தலாவ டி.தெல்லம்புர அன்  சண்ஸ்
கல்குளம் கல்குளம் புல்மாட்
தபுத்தே கம அசோக அபேநாயக்கா
கெக்கிரவ ஆர்.ரீ.ஏ. மெடகம
மாதவாச்சி மாதவாச்சி ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
மிகுந்தலை டப;லியு. ஜி. பிரன்சிஸ் அப்புகாமி சமூக கம்பனி
மன்னார் ஐ.சீ.நீர்மலாந்தன்
மெடிரிகிரிய மெடிரிகிரிய ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
மின்னேரியா யு.டி.சேமரத்ன
பொலனறுவை எச்பீ.பீ.காமினி
பொலனறுவை டிஎல்.பீ திலாகரத்ன
வவுனியா சீ.பிறேமரத்தனம்
ஹெசில் ரிக் திருகோணமலை ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
திருகோணமலை கே.ராஜகோபால்
கந்தலாய் அனுகாய ஸ்ரோஸ்
திருமுருகண்டி வடக்கு பிராந்திய லொறி உரிமையாளர்
வவுனியா ஏ.எம்.தனநாயகம்

தெற்கு – காலி

மாவட்டம் – காலி , மாத்தறை, ஹம்பாந்தோட்டை
அமைவிடம் விநியோகத்தர்கள்
அம்பாலங்’கொடை வை ஜீ டேன்சன் டி.சில்வா
புஸ்ஸா ஈரே லங்கா என்ரபிறைசஸ் பிறைவட் லிமிட்ட்
டிக்வெல பமுனுசிங்க அன் கம்பனி பிறைவட் விமிட்ட்
அல்பிட்டியா அல்பிட்டியா ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
கெந்தர எஸ் அபேசூரிய
ஹம்பாந்தோட்டை ஹம்பாந்தோட்டை ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
ஹிக்கடுவை ஆர்.உறவன் ஆசிறி டி.சில்வா
மாத்தறை ஹரிச்சந்திர மில் லிமிட்ட்
திஸ்ஸமாகரம பண்ணைகமுக கே. அனுரா ரம்மியல
வெலிகாமம் வை. ஜீ.டென்சன் டி சில்வா

ஊவா பதுளை

மாவட்டம் – பதுளை , மொனரகலை

அமைவிடம் விநியோகத்தர்கள்
அம்பாறை அம்பாறை ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
அம்பாறை ஜெமால் சேவிஸ் அன் நிரப்பு நிலையம்
அம்பாறை- Gonagolla எஸ் ஏ.சமந்தா
பதுளை பதுளை ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
பணடாரவெல மொனரகலை ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
பிபிலா பிபிலா கொடகம ப. நோ கூ சங்கம்  விமிடட்
மெனராகலை திருமதி. பி.எஸ்.ஐ. ஐயசேன
உஹன ஏச்.எம் டப்லியு பண்டார

கிழக்கு – மட்டகளப்பு

பிரதேசம் மட்டக்களப்பு – அம்பாறை

அமைவிடம் விநியோகத்தர்கள்
மஹாஒயா பென்டினாபத்து பல.நோ. கூ.சங்கம் லிமிட்ட்
அம்பாறை அம்பாறை பல.நோ. கூ.சங்கம் லிமிட்ட்
கோணகலை எஸ்.ஏ.சமாந்த
உகண ஏச்.எம்.டப்லியு .பண்டார
அம்பாறை ஜயம்மால்  எரிபொருள் நிரப்பு நிலையம்
அம்பாறை சமன் என்ரபிறைசஸ்
இங்குறனை என்.டி.சில்வா
சம்பாந்துறை சம்பாந்துறை பல.நோ. கூ.சங்கம் லிமிட்ட்
கல்முனை அப்துல் அஜீஸ் அன் சண்
கல்முனை ஓ.எம். அலியார் அன் சண்
கல்முனை பீ.எம்.கே. ரகுமான்
சம்பாந்துறை ஏ.எல்.எம்.முஸ்தபா
ஒலுவில் ஐ.எல். முஹமட் பாசிர்
அட்டலாச்சேனை எஸ்எம்.ஹனீபா
எஸ்எம்.ஹனீபா எம்கே.ஏ.அஹமட் மெஹீடீன்
வாழைச்சோனை எஸ். கே. கணேசநாதன்
செங்கலடி ஏறவூர் என்ஃடப்லியு எம்.சி.எஸ் லிமிட்ட்
செங்கலடி எஸ்.மாணிக்கராச்சி
ஆரயம்பதி ஆரயம்பதி ப..நோ. கூ.சங்கம் லிமிட்ட்
மட்டகளப்பு பி.ரீ. அரசன் அன் சண்

Our Partners