• English
  • ‍සිං‍හ‍‍ල
  • தமிழ்

கைத்தொழில் மண்ணெண்ணெய்

மேற்கு (வடக்கு) – கொழும்பு வடக்கு

பிரதேசம் – கம்பஹா கோகலை
அமைவிடம் விநியோகத்தர்கள்
கொழும்பு – சிறிமாவே பண்டாரநாயக்கா மாவத்தை டப்லியு.கே. கபிலரத்தின
களனிய தலுகம ஸ்ரிபன்  எரிபொருள் நிரப்பு நிலையம் பிறைவட் லிமிட்ட்
போலியகொட எம்.ஜ.எம் சாறிப் அன் சன்ஸ்
சோதவத்தை சீ.ஜே.பீ என்ரபிறைசஸ் பிறைவட் விமிட்ட்

Our Partners