CEYPETCO

GET SUPPORT

+94 11 5455455

Mobile Menu

|ENERGIZING THE FUTURE|

இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம்

Vote for our Website

Express your support and vote for our website by clicking here.

zz-trans.png
Play Video

இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம்

CEYPETCO

ENERGIZING THE FUTURE

இலங்கைப் பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம், 1961 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்க பாராளுமன்றச் சட்டம் மற்றும் அதனை தொடர்ந்த மேலும் திருத்தங்களினால் அரச தொழில் முயற்சியொன்றாக தாபிக்கப்பட்டது. கூட்டுத்தாபனத்தின் பிரதான குறிக்கோள்கள் பின்வருமாறு:

“பெற்றோலிய உற்பத்திகளின் இறக்குமதியாளர், ஏற்றுமதியாளர், விற்பனையாளர் மற்றும் விநியோகத்தர் ஒருவராக தொழில் நடதத்துதல். பெற்றோலியத்தினை அகழ்தல், உற்பத்தி செய்தல் மற்றும் சுத்திகரித்தல் போன்றவற்றுக்கான கண்டறிதல் ஆய்வுத் தொழிற்பாட்டினை நடாத்துதல் அத்துடன் குறிக்கோள்களை அடையும் பொருட்டு இடைநேர்விளைவான அல்லது ஆக்கபூர்மான ஏதேனும் அத்தகைய தொழிற்பாட்டினை நடாத்துதல்”.

Play Video

இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனமானது கூட்டுத்தாபன மற்றும் நியதிச் சட்ட ரீதியாக சக்திப் பாதுகாப்புக் கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக தொடர்ச்சியான பெற்றோலிய உற்பத்தி வளங்களின் ஊடாக இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனமானது தேசிய பொருளாதாரத்தில் முக்கிய வகிபங்கினை வகிக்கின்றது. நாட்டின் ஒட்டுமொத்த அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை நோக்கிய பெற்றோலிய உற்பத்திகளின் கையிருப்பு மற்றும் செலவு ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவம் மற்றும் உணர்திறன் ஆகியவற்றைக் கருத்திற் கொண்டு எல்லா நேரங்களிலும் சக்திப் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதில் நாம் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுகின்றோம்.

தேசத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சி ஆணைக்கட்டளைகளை அடைவதற்கு தடையற்ற எரிபொருள் வளங்களை உறுதிப்படுத்துவதற்கு நாம் முழுமையாகக் கடமைப்பட்டுள்ளதோடு நாம் வழங்கும் ஒவ்வொரு துளியும் நாட்டின் நிலையான வளர்ச்சிக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும்.

தொலைநோக்கு

பெற்றோலியம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய தொழில் துறையில் நிலைபேறான நி- றுவனமாக இருப்பதோடு புதிய வாய்ப்புக்களை உருவாக்குதல் மற்றும் பங்குதாரர்களுக்கு பெறுமானங்களை வழங்குதல்.

செயற்பணி

போட்டித் தன்மை - போட்டித் தன்மையான விலையில் பெற்றோலியம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய உற்பத்திகளை கொள்முதல் செய்தல் மற்றும் வழங்கல் ஊடாக சந்தைத் தலைவராக இருக்க முயற்சித்தல்.
நிலைபேறான தன்மை - நீண்டகால பெறுபேறுகளில் கவனம் செலுத்துகின்ற நிதியியல் சமூக மற்றும் சூழலியல் ரீதியில் நிலையான வணிகமாக இருத்தல்.
தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் - மக்கள் மற்றும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்ற செயன்முறையின் ஊடாக வளர்ச்சியினை ஏற்படுத்தல்.
நம்பகத்தன்மை - எல்லா சந்தர்ப்பங்களின் போதும் கூட்டுத்தாபனத்தின் சிறந்த நலனை உறுதிப்படுத்தக் கூடிய வகையில் நம்பகத்தன்மையுடன் செயற்படுதல்.
பொது நோக்கம் - நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கும் நோக்கத்தைக் கொண்டிருத்தல்.

Sri Lanka

Auto Fuel Distribution Channel

Auto Fuel Distribution Channel - Sri Lanka Map

எமது விநியோகச் சங்கிலி

Sri Lanka

தேசிய எரிபொருள் அனுமதிப்பத்திரம்

எங்கள் அம்சங்கள்

சுத்திகரிப்புச் சாலை

இலங்கைப் பெற்றோலியப்  கூட்டுத்தாபனம் 1961 இன் 28 ஆம் இலக்க சட்டத்தினால் தாபிக்கப்பட்டு பெற்றோலியப்…..

சந்தைப்படுத்தலும் விற்பனையும்

With the incorporation of the CPC by Act of Parliament in 1961, the Marketing operations were begun on the ……

விவசாய இரசாயனங்கள்

Ceylon Petroleum Corporation (CPC) established an Agrochemicals Function in 1969. CPC has been rendered unblemished service in the Agrochemicals Market over 50 years as a strategic Business Unit in the Ceypetco Marketing Function…..

விமானத்துறை

இலங்கைப் பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்தின் சிபெற்கோ விமானத்துறை பிரிவு இலங்கை விமான எரிபொருள் வழங்கலில்…

Ceypetco Lubricants

All our lubricating oils are blended in a blending plant having ISO 9001/2000 certification….

ஆன்லைன் வங்கி

விமான எரிபொருள்

சமீபத்திய செய்திகள்

From powering industries to fueling your daily commute, trust in Ceypetco for reliable, high-quality fuel that keeps you moving forward with confidence.
Ceylon Petroleum Corporation
ENERGIZING THE FUTURE
புதிய விநியோகஸ்தர்களின் பதிவு

முகவர்களுக்கு சொந்தமான பிரிவில் புதிய எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்கள் நிர்மாணித்து இயக்குவதற்கான அனுமதி வழங்குவதற்காக பரிசீலனை விண்ணப்பங்களைக் கோரல்